Menü
Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar

SATICI:

Ticari Unvanı : UDC Teknoloji - Umut ÖZDEMİR

Adresi : Mecidiyeköy Mahallesi Kısmet Sokak No:18/B Şişli/İSTANBUL www.udchavuz.com

Telefon : +908502550832

Satıcı Mersis No : 2017769253200001

Satıcı E-posta : info@udchavuz.com

ALICI:

Adı Soyadı : 

Adresi :

Telefon : 

E-posta :

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Mesafeli Satış Sözleşmesi“), UDC Teknoloji ile web sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın web sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve web sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, web sitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Madde 1 – Tanımlar

Alıcı : Web sitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, SATICI tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

udchavuz.com / Satıcı : UDC Teknoloji - Umut ÖZDEMİR (Mecidiyeköy Mahallesi Kısmet Sokak No:18/B Şişli/İSTANBUL)

udchavuz.com Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”) : Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, udchavuz.com tarafından, web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye : web sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve web sitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Alıcı, web sitesi’ne Kullanıcı olarak üye olur.

Ürün : Websitesi’nde udchavuz.com tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Websitesi : www.udchavuz.com isimli alan adından oluşan web sitesi’ni ifade eder.

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1 İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu Alıcı’nın UDC Teknoloji - Umut ÖZDEMİR‘e ait www.udchavuz.com alan adlı web sitesinden, SATICI’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

2.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile web sitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak www.udchavuz.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

2.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak www.udchavuz.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Listesi : ………

Toplam Tutar : ………

Teslimat Adresi : ………

Teslim Edilecek Kişi : ………

Fatura Adresi : ………

Sipariş Tarihi : ………

Teslim Şekli : Alıcıya teslim (Alıcı ödemeli kargo)

Ödeme Yöntemi : ………

Madde 4 – Malın Teslimi

4.1 SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya UDCHavuz aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.2 Bilgi Teknolojileri ve İletișim Kurulu’nun 27/12/2016 tarih ve 2016/DK-YED/517 sayılı kararı ile onaylanan Posta Gönderilerine İlișkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar uyarınca alıcının sözleşme konusu Mal/Hizmet’i kargo görevlisinden ya da mağaza personelinden alırken ehliyet, nüfus cüzdanı veya pasaportunu göstermesi gerekmektedir.

Madde 5 – Cayma Hakkı

5.1 Alıcı , SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ardından fatura tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 6 – Sözleşme Değişiklikleri

6.1 udchavuz.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.2 Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, udchavuz.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından udchavuz.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Pandemi ilan edilen Covid-19 salgını ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla udchavuz.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 7 – Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme

7.1 İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

7.2 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Madde 8 – Genel Hükümler

8.1 TÜKETİCİ, www.udchavuz.com, internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2 Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk satıcıya aittir.

8.3 Sözleşme konusu ürün, alıcadan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

8.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.6 Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.